Diecezja Bielsko-Żywiecka

Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną
- oto nasz ideał.

powrót do listyOgłoszenie Konkursu Muzycznego

Pierwszy Ogólnopolski Konkurs na pieśń ku czci świętego Maksymiliana Marii Kolbego
z okazji 80. rocznicy jego śmierci męczeńskiej
14 sierpnia 2021 roku

 

Regulamin

 

I organizatorzy

–       Centrum świętego Maksymiliana w Harmężach, ul. Franciszkańska 12

–       Rycerstwo Niepokalanej Polski Południowej

           

II cel konkursu

–       Poszerzenie repertuaru pieśni liturgicznych ku czci świętego Maksymiliana Kolbe

–       Nawiązanie współpracy z kompozytorami

–       Uczczenie 80. rocznicy męczeńskiej śmierci świętego ojca Maksymiliana

–       Poznawanie życia i działalności Ojca Kolbego
 

III temat konkursu

–       Przedmiotem konkursu jest melodia i tekst pieśni ku czci ojca Maksymiliana

–       Tekst musi nawiązywać ściśle do życia i działalności ojca Maksymiliana

–       Tekst musi być napisany poprawną polszczyzną

–       Melodia musi być godna i spełniać wymogi wykonywania jej w trakcie liturgii Mszy Świętej

–       Warstwa muzyczna pieśni może występować w różnych formach, takich jak:

linia melodyczna z harmonizacją, linia melodyczna z akompaniamentem (np. organy, zespołu instrumentalnego, orkiestry, chóru itp.) lub sama linia melodyczna

–       Pieśń może mieć dowolną formę: ciągłą, responsoryjną, zwrotkową, inwokacyjną jednak musi zawierać minimum dwie zwrotki (z pominięciem inwokacji)
 

IV zasady konkursu i uczestnictwo

–       Uczestniczyć w konkursie może każda osoba bez ograniczeń wiekowych oraz bez względu na wykształcenie w zakresie kompozytorskim czy filologicznym

–       Nadsyłanie utworów trwa w okresie od 8 września 2020 roku do 3 maja 2021 roku

–       Ostateczne ogłoszenie wyników odbędzie się 29 lipca 2021 roku

–       Utwory należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: organista.harmeze@onet.pl  Rękopisy nie będą uwzględniane

–       Utwór musi zostać opisany imieniem nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz kontaktowym numerem telefonu

–       Autorzy nagrodzonych kompozycji wyrażają pisemną zgodę na wykonanie ich w trakcie liturgii i innych celów nabożnych bez żadnych zastrzeżeń oraz publikowanie w śpiewnikach przy opisaniu imieniem i nazwiskiem kompozytora

–       Przez zgłoszenie utworu konkursowego uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji o charakterze wyłącznym na okres 2 lat od jej udzielenia, a po tym czasie przybierającej charakter licencji niewyłącznej na korzystanie z tej pracy konkursowej

–       Dopuszczone do konkursu będą jedynie prace dotąd niepublikowane, niewykonane publicznie oraz nienagrodzone w innych konkursach

–       Komisja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w tekście bądź kompozycji po wcześniejszej konsultacji z autorem i jego zgodą

 

 

V Jury

Prace konkursowe będą oceniane przez pięcioosobowe jury Centrum św. Maksymiliana w Harmężach i przedstawicieli środowiska muzycznego.

 

 

VI W konkursie przewiduje się następujące nagrody finansowe:

I nagroda:       2000 zł

II nagroda:      1500 zł

III nagroda:    1000 zł

 

Pierwszy nagrodzony utwór zostanie wykonany w czasie uroczystej Eucharystii z okazji 80. rocznicy męczeńskiej śmierci świętego ojca Maksymiliana Marii Kolbego przy bloku śmierci w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz 14 sierpnia 2021 roku.

 

VII Postanowienia końcowe

–       Komisja zastrzega sobie możliwość nie przyznania którejś z nagród

–       Werdykt komisji jest ostateczny

–       Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

–       Prace opisane fałszywymi danymi nie zostaną uwzględnione

–        W razie pytań można dzwonić: Mateusz Urbańczyk 726 440 251

 

VIII. Dane osobowe

1.     Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest Centrum świętego Maksymiliana w Harmężach.

2.     Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania nazwiska uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)

3.     Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

4.     Dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń.

5.     Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją klauzuli RODO

 

XI Lektura pomocnicza:

Musicam sacram

„Eucharystia w życiu św. Maksymiliana”, J. Domański, Niepokalanów 2018.

„Skąpiec Boży”, J. Dobraczyński, Niepokalanów 2004.

 

Pobierz regulamin

NASI PATRONI:

Kalendarz wydarzeń


Prośba o modlitwę - napisz

Twoja prośba lub podziękowanie zostaną włączone do modlitwy za wstawiennictwem Matki Bożej w Rychwałdzie.